Selection of Feedback

”Tunnen professori Kaisa Broner-Bauerin opiskeluajoistani lähtien. 1980-luvun lopun opiskelijan silmissä Kaisan kiinnostus arkkitehtuurin historian ja nykyhetken ja myös arkkitehtuurin ja yhteiskunnan suhteeseen oli poikkeuksellista. Suomalaisten arkkitehtien joukossa Kaisa onkin harvoja aitoja kosmopoliitteja. Hänen ansiotaan on kansainvälisen arkkitehtuuriajattelun tunnetuksi tekeminen Suomessa.

Kaisassa poikkeuksellista on myös suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus yhdistettynä älykkyyteen. Työskentely, keskustelut ja pohdinnat Kaisan kanssa ovat vaikuttaneet ratkaisevasti käsitykseeni rakennetusta ympäristöstä, sen merkityksistä ja arvoista.

Kaisan opetuksista ehkä tärkein on ollut se, että tieto menneisyydestä ja ymmärrys nykyhetkestä ovat lähtökohtia paitsi vanhan korjaamiselle myös uuden suunnittelulle – olipa kyseessä talo tai kaupunki.

Kaisan toteamus ’hyvä arkkitehtuuri on hyvää riippumatta aikakaudesta, se on koettavissa myös sydämellä ja tunteella’, on paras ohje rakennusten ja rakennetun ympäristön ymmärtämiseen.”

Miia Perkkiö, TkT, Arkkitehti SAFA
Helsinki, 2016

 

”Suorittaessani arkkitehtitutkintoa Oulun yliopistossa vuonna 2010 professori Kaisa Broner-Bauer toimi diplomityöni valvojana. Kaisa oli minulle tärkeä tuki ja kannusti sekä ohjasi työtäni antaumuksella.  Diplomityöni aiheena oli tyhjillään olevan ja käytöstä poistetun siilorakennuksen (Alvar Aalto 1931) käyttötarkoituksen muutoksen ja uudenlaisen toiminnan – Kulttuurisiilon ­ – suunnittelu. Kävimme työn tiimoilta useita inspiroivia keskusteluja, joiden vaikutuksena moniulotteinen suunnitelma kehittyi ja kiteytyi kulttuuriekologiseksi restaurointisuunnitelmaksi. Kulttuurisiilon projekti on edennyt myös konkreettisesti. Olen ollut iloinen yhteistyön jatkumisesta ja Kaisan halusta toimia hankkeen mentorina.

Haluaisin tuoda esiin muun muassa sen, että minulle tärkeää diplomityöni ohjauksessa oli Kaisan panos useiden arkkitehtuuri- ja metodi-ideoiden sulauttamiseksi kulttuuriekologiseksi restaurointisuunnitelmaksi. Hyvin suunnitteluorientoituneelle arkkitehdille tai vaikkapa tilaajalle Kaisalla on kyky nimenomaan tuoda näkemystä ja tukevoittaa kokonaiskonseptia.”

Heikki Riitahuhta, Arkkitehti SAFA
Helsinki, 2016

 

”Osallistuin opiskeluaikanani professori Kaisa Broner-Bauerin opettamille rakennussuojelun ja rakennetun ympäristön hoidon sekä restauroinnin kursseille vuosina 2005-2007.  Sain kursseilta vahvan pohjan rakennetun ympäristön arvojen tunnistamiseen, mikä on hyvä lähtökohta kaikelle suunnittelutyölle. Luennot ja harjoitustyöt tukivat analyyttista lähestymistapaa hyödyntävän suunnittelun kehittymistä metodiksi työelämään. Ne olivat opiskeluaikojen parasta antia.”

Jussi Eskelinen, Arkkitehti SAFA
Helsinki, 2016

 

”Opiskelin vuosina 2005-2010 professori Kaisa Broner-Bauerin johdolla Oulun yliopistossa arkkitehtuurin osastolla rakennussuojelua ja rakennetun ympäristön hoitoa, restaurointia sekä japanilaista arkkitehtuuria. Lisäksi hän oli yhtenä ohjaajana syventävien opintojen työssäni sekä mentorina diplomityössäni. Professorina hän on erittäin kansainvälinen, asiantunteva sekä opiskelijoilleen että opettamilleen aiheille omistautunut. Luennoitsijana hän ei päästä itseään eikä opiskelijoitaan helpolla, vaan käsittelee aiheitaan laaja-alaisesti, syvällisesti sekä oivaltavasti.

Professori Kaisa Broner-Bauerin ansiosta Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla oli mahdollisuus suorittaa Japani-opintoja, joihin myös hänen opettamansa japanilaisen arkkitehtuurin kurssi kuului. Opintokokonaisuuden myötä kiinnostuin laaja-alaisesti Japanin kulttuurista, estetiikasta ja taidehistoriasta sekä kulttuurin vaikutuksesta Japanin historialliseen ja nykyarkkitehtuuriin. Japani-opinnot vaikuttivat perustavanlaatuisesti omaan suunnittelijan työhöni ja japanilainen tilakäsitys suunnittelijanäkemykseeni.”

Eva Geitel, Arkkitehti SAFA
Helsinki, (2016)

 

Professor Kaisa Broner-Bauer has planned and supervised three residential spaces in Frankfurt am Main of 243 m2, 47 m2 and 20 m2 respectively. She has found creative architectural solutions and has designed the space so as to give the user high practical value while preserving elegance and a special atmosphere.

In addition, Kaisa has at my request advised on the rehabilitation of a skyscraper in Frankfurt’s banking district. The spacious lobby level entrance situation and reception area regarded by many visitors as a highlight of Frankfurter office buildings, is entirely attributable to Kaisa’s valuable advice.

 

Klaus Bauer
Frankfurt am Main, 2019